Y Wurf Mamnouna´s Cappar Chayjam x Mamnouna´s Naqiya 6/4 geb. 1.4.2008

X Wurf Maymouna´s Khashram x Mamnouna´s Mehrnoosh 0/3 geb. 9.11.2007

W Wurf Maymouna´s Khashram x Mamnouna´s Gol Saadi 2/4 geb. 16.2.2007

V Wurf Mamnouna´s Muyamman x Mamnouna´s Eshqi Sheicha 3/4 geb. 8.12.2006

U Wurf Mamnouna´s Muyamman x Mamnouna´s Etzbutsch 1/3 geb. 31.11.2006

T Wurf Maymouna´s Ibn el Aslan x Mamnouna´s Feyroudsadjy 2/2 geb. 26.9.2006

S Wurf Mamnouna´s Cappar Chayjam x Maymouna´s Khayryyjah 2/3 geb. 19.6.2006

R Wurf Maymouna´s Ibn el Aslan x Mamnouna´s Eshqi Sheicha 2/1 geb. 27.5.2006

Q Wurf Maymouna´s Kiu x Mamnouna´s Feyroudsadjy 3/1 geb. 11.9.2005

P Wurf Mamnouna´s Dschamschiehd x Mamnouna´s Houschang 2/2 geb. 16.9.2004

O Wurf Mamnouna´s Gimgimok x Mamnouna´s Gol Saadi 1/3 geb. 16.9.2003

N Wurf Mamnouna´s Dschamschiehd x Mamnouna´s Cheschmesch 1/5 geb. 12.5.2003

M Wurf Mamnouna´s Chesem Ceyram x Mamnouna´s El Maymouna 2/4 geb. 8.5.2003

L Wurf Mamnouna´s Bash Kadyn x Mamnouna´s Houschang 1/0 geb. 5.6.2002

K Wurf Mamnouna´s Gshagataa´i x Mamnouna´s Etzbutsch 4/2 geb. 1.5.2002

J Wurf Mamnouna´Aslan x Mamnouna´s El Maymouna 1/2 geb. 22.4.2002

I Wurf Mamnouna´s Aslan x Mamnouna´s Eshqi Karoun 1/0 geb. 18.4 2001

H Wurf Mamnouna´s Bash Kadyn / Mamnouna´s Biwakuf x Mamnouna´s Feyroudsadjy 1/6 geb. 25.10.2000

G Wurf Mamnouna´s Bash Kadyn x Mamnouna´s Cheschmesch 4/4 geb. 14.3.2000

F Wurf Dejhim el Mashhur x Mamnouna´s Afsanee 2/1 geb. 15.8.1999

E Wurf Karun Marivan x Mamnouna´s Afsanee 1/5 geb. 28.5.1998

D Wurf Yamiq el Riad x Mamnouna´s Betchinayja 4/2 geb. 18.5.1997

C Wurf Amir al Sulaimaniya x Delsadi al safi 3/3 geb. 10.7.1995

B Wurf Mamnouna´s Arshadd x Delsadi al safi 4/3 geb. 1.10.1993

A Wurf Shetab x Bagheera Mumtachir ar rih 4/2 geb. 8.8.1991